VŠETKOVEDKO tr. kolo          foto

Na internete sme riešili  30 otázok, za každú sme mohli získať 5 bodov. Ak niektorú otázku sme nezodpovedali (nevyznačili žiadnu odpoveď), získali sme 0 bodov. Za každú nesprávnu odpoveď stratili2 body. Aby nevznikali záporné výsledky, každý začínal s bonusom 60 bodov.

Riešili sme úlohy z prírodovedy, vlastivedy, matemetiky, slovenského jazyka, dopravnej, výtvarnej, hudobnej a informatickej výchovy.

všetkovedko